Biblické zamyslenia: Prvý list Korinťanom #14

*|MC:SUBJECT|*ÚVOD k biblickým zamysleniam formou LECTIO DIVINA
ARCHÍV biblických zamyslení na stránke UPECE ZA

Pozri v internetovom prehliadači1 Kor 7, 12 – 24

Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté. No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji. Vari vieš, žena, či zachrániš muža? Alebo vieš, muž, či zachrániš ženu? Len nech každý žije tak, ako mu určil Pán, každý, ako ho Boh povolal. Takto učím vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Podobne kto je povolaný ako slobodný, je Kristov služobník. Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa otrokmi ľudí! Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. 

LECTIO

Pavol sa zaoberá otázkou, čo v prípade, ak sa jeden z manželov stal kresťanom a druhý zostal pohanom. Najprv rieši to, keď nekresťanský partner chce v manželstve zostať. Vtedy sú viera a svätosť kresťana „nákazlivé“ a toho druhého posvätia. V prípade, že pohanský partner chce odísť, treba rešpektovať jeho slobodu. Ďalšie verše nemožno chápať ako Pavlov súhlas s otroctvom či jeho odobrenie. Potvrdzujú iba to, že Boh ponúka spásu všetkým nezávisle od sociálneho postavenia či vonkajších podmienok.

„Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti“ (v. 21).

MEDITATIO

Otroctvo ako spoločenské zriadenie je pre nás dávnou minulosťou. Nikto z nás nemôže povedať, že sa stal kresťanom, keď bol otrokom u toho či onoho pána. Ale veľa ľudí vie, čo je to otroctvo hriechu. Skúsme sa pozrieť na náš verš z takéhoto uhla pohľadu. Veľa kresťanov dnes svedčí o tom, ako ich Ježiš vyslobodil zo závislosti od drog, alkoholu, hracích automatov, pornografie, mágie… Vďaka tejto znovunadobudnutej slobode sa obrátili k Bohu a majú s ním krásny vzťah. Tak môžu svedčiť o tom, že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8). Áno, Boh je mocný. A nielen vtedy, keď nás oslobodí z otroctva. Jeho moc sa ešte vo väčšej miere ukazuje, keď nás od akéhokoľvek otroctva uchráni. Aj to nás má viesť k tomu, aby sme vstúpili do bližšieho, neformálneho vzťahu s ním. A preto: ak si bol povolaný k obráteniu, hlbšiemu a vedomému vzťahu s Kristom ako „otrok“, nerob si z toho starosti, len ďakuj a kráčaj za ním. Ak si bol povolaný do takého istého vzťahu ako „slobodný“ od takýchto otroctiev, raduj sa a hovor: „Ďakujem ti, Pane, že si ma nikdy nenechal odísť!“ a kráčaj za ním. Draho sme boli vykúpení…

ORATIO

Buď zvelebený, Ježiš, za moc tvojej krvi. Za to, že nám všetkým núkaš pravú slobodu a voláš nás do hlbšieho vzťahu s tebou. Pane, vysloboď tých, čo sú v akomkoľvek otroctve, aj tých, čo sú nevďační.

CONTEMPLATIO

Ježiš – ten istý včera, dnes i naveky

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láskeThis email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*