Biblické zamyslenia: Prvý list Korinťanom #15

*|MC:SUBJECT|*ÚVOD k biblickým zamysleniam formou LECTIO DIVINA
ARCHÍV biblických zamyslení na stránke UPECE ZA

Pozri v internetovom prehliadači1 Kor 6, 12 – 20

„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

LECTIO

Pavol tu reaguje na korintský postoj: „Všetko je mi dovolené“. Má dve námietky: nie všetko človeku skutočne prospieva a hocijaká zdanlivá sloboda je v skutočnosti otroctvom. Konkrétny prípad zle chápanej slobody sa týka sexuálneho života. Apoštol by ich mohol len varovať a zakázať im to, ale rieši to ináč. Ukazuje, akú veľkú hodnotu má telo a sexualita. Celý človek, aj s telom, je údom Kristovho tajomného tela. Preto je aj príbytkom Ducha Svätého. Cenou za túto veľkú výsadu je Kristova krv. Preto má človek oslavovať Boha vo svojom tele, a to aj sexuálnym životom podľa Božieho poriadku.

„Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch“ (v. 17).

MEDITATIO

Sexualita je darom láskavého Stvoriteľa. Jej cieľom je hlboké spoločenstvo, úplné odovzdanie sa muža a ženy podľa Božej vôle. Manželia sa jeden druhému otvárajú v hĺbke svojej bytosti. To nie je „uspokojovanie potrieb“. Pavol odmieta smilstvo nie preto, žeby mal nepriateľský postoj k telu, ale naopak. Ľudské telo vysoko oceňuje. 
Boh bolestne „prežíva“ aj naše duchovné smilstvo: všetku našu dôveru vloženú do snárov, horoskopov, kyvadla, tarokových kariet, veštenia, do metód new age, numerológie, všetkého, čo je okultné, vrátane okultného diagnostikovania chorôb a ich liečenia. Keď sa Izraeliti klaňali pohanským bohom, nazval ich „smilnicou, neviestkou“. A ich obety „skutkami smilnej, nehanebnej ženy“ (Ez 16, 30). Ježiš Kristus má byť tou osobou, ktorej sa duchovne celkom oddávame v hĺbke svojho srdca. V duchovnej oblasti neexistuje žiaden „nezávislý“ duch. Buď sa spájame s Pánom a sme s ním jeden Duch, alebo sa spájame s duchmi z „druhej strany“.

ORATIO

Svätý Bože, spájam sa teraz s tebou, prijímam ťa do svojho srdca a oddávam sa ti. Keď si tam na prvom mieste ty, každý sa doň zmestí. Prosím ťa, chráň mi čistotu duše i tela. Vkladám do teba všetku svoju vieru, nádej i lásku.

CONTEMPLATIO

Ježiš – Boh žiarlivý (Nah 1, 2;  Ž 78, 58)

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láskeThis email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*